O Europie i Unii - EUropa da się lubić!
Kategorie: Wszystkie | Aktualności | Artykuły | Fotoreporter | Z archiwuim UE
RSS
sobota, 08 lutego 2014

Jerzy Buzek podczas Weimarskiego Trójkąta Gospodarczego:

- UE potrzebuje czystych technologii spalania węgla

- Gaz Łupkowy szansą

- Wymagania emisji CO2 powinny być dostosowane do każdego kraju

- Przemysł Obronny lokomotywą reindustrializacji i postępu technicznego, tak jak kiedyś armia USA w wypadku rozwoju internetu.

 

#Jerzy Buzek chce by lokomotywą rozwoju Europy po kryzysie był przemysł obronny. Janusz Piechociński marzy o europejskim Facebooku, Google i Microsofcie a Sigmar Gabriel zachwyca się tempem integracji UE. Wszystko pod hasłem Reindustrializacja:. Hasło bez przemyślenia szczegółów i spojrzenia na szerszy kontekst może stać się słowem wytrychem jak GENDER. Prowadzona z głową i bez zapominania o innych ważnych zagadnieniach, na styku integracji i rewolucji technologicznej ery Internetu i komórek może stać się źródłem dobrobytu. 

w pewnych dziedzinach polska gospodarka w większym zakresie jest osadzona w internecie niż gospodarka francuska


niedziela, 02 lutego 2014

Gowinowcy chcą "kontrolowanej likwidacji strefy €uro" - efekt? dominacja marki niemieckiej i banku tego kraju a nie waluty zarzązdanej kolegialnie. Tak się kombinuje jak się nie ma nic do zaproponowania.

ustanowienie państw bałtyckich w ramach partnerstwa wschodniego ue odpowiedzialnymi za demokratyzację białorusi i ewentualną integrację z ue spowodowałoby wzrost ich znaczenia politycznego w ue i wobec rosji a także zmniejszenie napięć między litwą a polską, poprzez wyrównanie dysrproporcji znaczenia

sobota, 25 stycznia 2014

 

 Strasburg, 15/01/2014.

 

Nowe unijne zasady dotyczące zamówień publicznych i umów koncesyjnych przyjęte przez Parlament w środę zapewnią lepszą jakość usług w stosunku do poniesionych kosztów, w przypadku przetargu na towary, usługi lub wykonanie prac ogłaszanego przez władze publiczne. Nowe przepisy ułatwią również dostęp do zamówień mniejszym firmom oraz wprowadzą bardziej restrykcyjne zasady zatrudniania podwykonawców.

 Nowy projekt legislacyjny, uzgodniony już nieformalnie z Radą w czerwcu 2013 roku, wprowadza zmiany do obecnych przepisów odnoszących się do zamówień publicznych i po raz pierwszy wprowadza powszechne unijne standardy dla umów koncesyjnych, w celu wspomagania uczciwej konkurencji oraz zapewnienia efektywniejszego wykorzystywania pieniędzy poprzez wprowadzenie nowych kryteriów rozstrzygania przetargów, którymi są aspekty środowiskowe, innowacyjne i korzyści społeczne przedstawionej oferty.

 Władze publiczne wydają około 18% PKB zamawiając wykonanie prac, towary lub usługi, co czyni przetargi publiczne istotnym środkiem do osiągania konkretnych celów społecznych. "Nowe zasady są dla obywateli sygnałem, że maja prawo, aby publiczne pieniądze były używane do osiągnięcia najlepszych możliwych efektów", powiedział Marc Tarabella (S&D, BE), odpowiedzialny za sprawozdanie.

 Uzyskanie najwyższej jakości

 Dzięki nowemu kryterium, jakim jest "najwyższa korzyść ekonomiczna", władze publiczne będą mogły przykładać większą wagę do jakości, kwestii wpływu na środowisko oraz korzyści społecznych ofert, wciąż jednak biorąc pod uwagę cenę oraz koszty wynikające z cyklu życia przedstawionych w ofercie produktów. "Nowe kryteria zakończą dyktaturę najniższej ceny, sprawiając że to jakość będzie najistotniejsza", wyjaśnił Marc Tarabella.

 Innowacyjne rozwiązania

 Posłowie odnieśli sukces, wprowadzając nowa procedurę, w celu zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na zamówienia publiczne. Pozwoli ona organom publicznym ogłaszać zamówienia nastawione na rozwiązywanie konkretnych problemów, zostawiając oferentowi i kontrahentowi pole manewru pozwalające na wspólne opracowywanie nowatorskich rozwiązań.

 Mniej biurokracji i łatwiejszy dostęp dla mniejszych firm

 Nowe zasady składania wniosków będą prostsze, zawierać będą one "Jednolity europejski dokument specyfikujący zamówienie' oparty na deklaracjach oferentów. Tylko wygrywający oferent będzie zobowiązany do przedstawienia oryginalnej dokumentacji, powinno to o 80% zmniejszyć administracyjne obciążenie firm, jak ocenia Komisja Europejska. Nowe przepisy pozwalają także rozbicie kontraktów na mniejsze części, co ułatwi mniejszym firmom ubieganie się o nie.

 Bardziej restrykcyjne zasady zatrudniania podwykonawców

 W celu ograniczania dumpingu społecznego oraz zapewnienia, że prawa pracowników są przestrzegane, nowe przepisy wprowadzą surowsze zasady dotyczące "rażąco niskich" ofert i zatrudniania podwykonawców. oferty niezgodne z prawem EU mogą zostać wykluczone z przetargu.

 Brak pośpiechu w prywatyzacji usług publicznych

 Porozumienie dotyczące nowych zasad dotyczących umów koncesyjnych, kładzie nacisk na to, aby państwa członkowskie mogły same decydować o tym, czy firmy państwowe, czy prywatne będą dostarczać usługi publiczne. Nowe przepisy nie wymagają prywatyzacji państwowych dostawców usług publicznych, stwierdzono w tekście. Ponadto, potwierdzając, że woda jest niezwykle istotnym dobrem publicznym, posłowie zaakceptowali wykluczenie jej z zakresu stosowania nowych zasad dotyczących koncesji.

 Kolejne kroki 

Dyrektywy wejdą w życie 20 dni po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, następnie państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na wprowadzenie przepisów do prawa krajowego.

 LINKI

 

Informacje pogłębione: Zamówienia publiczne

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110BKG32432/html/New-EU-rules-on-public-procurement-ensuring-better-value-for-money

 

Informacje pogłębione: Umowy koncesyjne

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130513BKG08223/html/EU-rules-on-awarding-concession-contracts-Q-and-A

 

Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (15.01.2014)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

 

Nagranie debaty (14.01.2014)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1389708164955

 

Sylwetka sprawozdawcy: Marc Tarabella (S&D, BE) (Zamówienia publiczne i infrastruktura)

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/29579/MARC_TARABELLA_home.html

 

Sylwetka sprawozdawcy: Philippe Juvin (EPP, FR)

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96884/PHILIPPE_JUVIN_home.html

 

 Ścieżka legislacyjna (Zamówienia publiczne) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0438(COD)&l=en

 

Ścieżka legislacyjna (Infrastruktura)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0439(COD)&l=en

 

Ścieżka legislacyjna (Umowy koncesyjne)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0437(COD)&l=en

 

 

 

Kontakt:
Dorota KOLIŃSKA
Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego

Adresse e-mail: prasa-PL@europarl.europa.eu
Numéro de téléphone à Strasbourg: (32-2) 28 32787 (BXL)
Numéro de téléphone à Strasbourg: (33-3) 881  76725 (STR)
Numéro de GSM - portable: (+32) 498 98 32 80

 

 

 

 

 

rosję boli serbia aspirująca do ue.ukraiński reżim zadający ból narodowi nie. geopolityka.może ue niech nie bolą chiny i prawa człowieka?

trójkąt weimarski + ukraina = kwadrat? czy to by rozwiązało kwadraturę koła?

piątek, 17 stycznia 2014

http://www.rozathun.pl/wp-content/uploads/2014/01/Raport_10_minut_plus_Zadania_wykonane3.pdf

Do ciekawego raportu warto dodać, że Róża Thun była jednym z trzech polskich posłów do PE, którzy wstrzymali się w sprawie ACTA na długo przed protestami przeciw tej umowie. W ten sposób wykazała się intuicją polityczną (a może nawet czujnością rewolucyjną). :)

http://www.rozathun.pl/raport

środa, 27 listopada 2013
Najwcześniej budzi się półkula zachodnia. Z ameryki południowej nad ranem czasu polskiego informacje głównie dotyczą tego co robią instytucje rządowe i ministerstwa. Ameryka północna żyje w tym samym czasie eksploatacją gazu łupkowego i lobbingiem na rzecz odblokowania amerykańskich złóż ropy naftowej na Atlantyku. Ale departament stanu i instytucje rządowe zajmujące się energetyką także informują internautów o swojej działalności.
poniedziałek, 21 października 2013

Piotr Pustelnik – himalaista, zdobywca trzech koron Ziemi podczas SIMFO2013, 18 października 2013 w Krakowie:

- Porażka to sukces przesunięty w czasie

- W dążeniu do sukcesu silna wola i świadomość celu są ważniejsze od predyspozycji

- Etyki nie można relatywizować,  nie przestaje obowiązywać powyżej 5000 m (o tragedii na Broad Peak)

 

 

Logistyka, ujednolicenie i otwarcie na zdrowych zasadach

80 miliardów euro rocznie może oszczędzić europejska gospodarka na wprowadzeniu jednolitych internetowych procedur dla biznesu – powiedział Michel Barnier, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, 18 października w Krakowie podczas Forum Jednolitego Rynku.

Unia Europejska dążąc do maksymalnej liberalizacji w wewnętrznej wymianie towarów i  usług musi pozostać twarda w negocjowaniu umów o wolnym handlu z innymi regionami świata, np. Rosją i Chinami – dodał Barnier.

Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost zwrócił uwagę, że dla rozwoju jednolitego rynku handlu równie ważna co rozwój Internetu jest logistyka. 

Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier ocenił w piątek, że inicjatywy podejmowane przez Komisję Europejską zmierzają do stworzenia jednolitego europejskiego rynku obejmującego wszystkie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Barnier uczestniczył w piątkowym Forum Jednolitego Rynku w Krakowie, odbywającym się po raz drugi w ramach Europejskiego Miesiąca Jednolitego Rynku, organizowanego przez Komisję Europejską w dniach 23 września - 23 października. Pomysłodawczynią krakowskiego spotkania jest europosłanka Róża Thun (PO).

 Jak podkreślił komisarz, te same zasady wspólnego rynku powinny dotyczyć wszystkich państw członkowskich, niezależnie od tego, czy znajdują się one w strefie euro, czy poza nią.

 "W strefie euro istnieje dodatkowa współzależność, jaką będzie unia bankowa. Byłem za tym, żeby także kraje, które jeszcze nie przyjęły euro, mogły do niej przystąpić i były traktowane na równi z innymi. Zależało mi, żeby takie drzwi pozostały otwarte" - poinformował Barnier.

 Euro - przypomniał - w przyszłości ma być walutą całej UE, bowiem tylko dwa państwa członkowskie odrzuciły taką perspektywę. "Wszystkie inne zrozumiały, że na średnią czy dalszą metę mają interes w przyjęciu wspólnej waluty, żeby ułatwić życie gospodarce" - ocenił przedstawiciel KE.

 Opowiedział się też za stworzeniem w przyszłości "wspólnej bazy w łonie jednolitego rynku, jeśli chodzi o podatki". "Nie jest rzeczą normalną, że przy wspólnej walucie mamy 28 rozmaitych podstaw do opodatkowania" - dodał.

 Według niego podstawą gospodarki europejskiej jest jednolity rynek, który łączy 500 mln unijnych konsumentów i 20 mln przedsiębiorstw, z czego 80 proc. to podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 "Widzimy doskonale, że taka podstawa musi być bardzo solidna, nie połamana na 28 kawałków, które nie trzymają się razem, chyboczą się" - mówił komisarz.

 Zastrzegł, że unijnego wspólnego rynku nie można porównywać z rynkiem wewnętrznym USA, bowiem w Europie jest on budowany na podstawie praw europejskich, ale także ustawodawstw poszczególnych państw, ich tożsamości narodowych, kultur i tradycji.

 Według wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego unijny wspólny rynek stoi przed wielkimi wyzwaniami, bowiem kryzys europejski ujawnił "nowe mechanizmy protekcjonizmu albo wręcz nacjonalizmu nie tylko w polityce, nie tylko w debacie publicznej, ale także w działaniach gospodarczych".

 Wśród potrzebnych działań wymienił znoszenie barier gospodarczych wewnątrz UE i deregulację. "Dużo patriotyzmu gospodarczego na granicach Unii przy maksymalnie dużej swobodzie i minimum przepisów, jeśli chodzi o tłamszenie przedsiębiorczości czy gospodarki wewnątrz Unii - to powinna być odpowiedź na wyzwania globalne i na to, co nazywamy kryzysem europejskim" - zaznaczył Piechociński.

 Jak dodał, polska gospodarka charakteryzuje się bardzo dużym udziałem małej i średniej przedsiębiorczości, która powiązana jest głównie z rynkiem lokalnym, dlatego ideę wspólnego rynku przedsiębiorcy ci wciąż często odbierają bardziej w kategorii zagrożeń niż szans.

mM, PAP

piątek, 04 października 2013
wtorek, 17 września 2013


Siedem nominacji do tegorocznej Nagrody im. Andrieja Sacharowa na rzecz wolności myśli zostało zaprezentowanych w poniedziałek na połączonym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego. Nominowani to: Malala Yousafzai z Pakistanu, Edward Snowden ze Stanów Zjednoczonych, Reeyot Alemu i Eskinder Nega z Etiopi, Aleś Bialacki, Eduard Łobau i Mikoła Statkiewicz z Białorusi, reprezentujący wszystkich więźniów politycznych w tym kraju, Michaił Chodorkowski z Rosji, Uczestnicy protestów "Stojący Mężczyzna" z Turcji oraz projekt CNN Koniec Współczesnego Niewolnictwa z USA (CNN Freedom Project; Ending Modern-Day Slavery).

Malala Yousafzai – nominowana wspólnie przez trzy grupy polityczne: przez posłów José Ignacio Salafrance (ES), Elmara Broka (DE), Michaela Gahlera (DE), Arnauda Danjeana (FR), Josepha Daula (FR), Gaya Mitchella (IE) i Mairead Mc Guinness (IE), występujących w imieniu grupy Europejskiej Partii Ludowej, przez posłów Hannesa Swobodę (AT) i Véronique de Keyser (BE) reprezentujących grupę Socjalistów i Demokratów i przez posłów Guya Verhofstadta (BE), Sir Grahama Watsona (UK) i nnemie Neyts-Uyttebroeck (BE) występujących w imieniu grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy. Oddzielnie nominację przedstawili poseł Jean Lambert (Zieloni, UK) i grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Malala Yousafzai miała 11 lat gdy zaczęła swoją walkę o prawo kobiet do edukacji, wolności i samookreślenia w pakistańskiej dolinie Swat, gdzie reżim Talibów zakazywał dziewczynkom chodzenia do szkoły, zakładając w 2009 roku blog w internecie. Jej wpisy szybko stały się znane. Bojówki Talibów usiłowały zamordować dziewczynkę w październiku 2012 roku. Od tego czasu stała się symbolem walki o prawa kobiet i dostęp do edukacji.

Edward Snowden – nominowany przez grupę Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie i grupę Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy. 

Ekspert komputerowy, który ujawnił tajne informacje o programie masowych podsłuchów w czasie gdy był współpracownikiem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych (NSA). Edward Snowden został oskarżony o szpiegostwo w USA, obecnie korzysta z azylu w Rosji. 

Reeyot Alemu i Eskinder Nega – nominowani przez posłankę Ana Marię Gomes (S&D, Portugalia) i 40 innych posłów do PE. 

Etiopscy dziennikarze odsiadujący wyrok więzienia pod zarzutem terroryzmu. Reeyot Alemu został skazany w styczniu 2012 roku, po napisaniu krytycznego wobec rządu artykułu. Eskinder Nega został skazany sześć miesięcy później, po skrytykowaniu prześladowań dziennikarzy i dysydentów w Etiopii i opisaniu w jaki sposób mógłby powstać w Etiopii ruch na wzór Arabskiej Wiosny.

Aleś Bialacki, Eduard Łobau i Mikoła Statkiewicz reprezentujący wszystkich białoruskich więźniów politycznych – nominowani przez posła Marka Migalskiego (EKR), Filipa Kaczmarka (EPL), Jacka Protasiewicza (EPL) i 39 innych posłów.

Kandydat w wyborach prezydenckich Mikoła Statkiewicz, aktywista "Maladego Frontu" Eduard Łobau, przewodniczący Centrum Praw Człowieka "Viasna" Aleś Bialacki i inni więźniowie polityczni są przetrzymywani w więzieniach od protestów w grudniu 2010 roku przeciwko fałszowaniu wyborów prezydenckich, w których po raz kolejny zwyciężył Aleksander Łukaszenka.

 Michaił Chodorkowski – nominowany przez posła Wernera Schulza (Zieloni/EFA, DE) i 40 innych posłów. 

Michaił Chodorkowski jest rosyjskim więźniem politycznym. Odsiedział 10 lat ze swojego 14-letniego wyroku. Domagał się rozliczenia prezydenta Rosji Władymira Putina za wprowadzenie systemowej korupcji w Rosji.

 

Uczestnicy protestów "Stojący Mężczyzna" – nominowani przez posłankę Marietje Schaake (ALDE, NL) i 40 innych posłów.

 

Erdem Gündüz był pierwszą osobą, która 17 czerwca 2013 roku w milczeniu stanęła na skwerze Taksim w Istambule, inicjując formę protestu do której przyłączyli się następni i która stała się symbolem pokojowego ruchu na rzecz liberalnego społeczeństwa, szanującego prawa człowieka i podstawowe wolności.

 

Projekt CNN Koniec Współczesnego Niewolnictwa z USA (CNN Freedom Project; Ending Modern-Day Slavery) – nominowany przez Borisa Zalę (S&D, SK) i 40 innych posłów.

 

Światowa kampania medialna przeciwko handlowi i przemytowi ludzi, niewolniczej pracy dorosłych i dzieci opublikowała od 2011 roku ponad 400 raportów opisujących cierpienia ofiar współczesnego niewolnictwa od Mauretanii przez Indie po Filipiny.

 

Co dalej

 

Komisje Parlamentu Europejskiego: Spraw Zagranicznych (AFET), Rozwoju (DEVE) i Podkomisja Praw Człowieka (DROI) spotkają się ponownie 30 września, aby wyłonić krótką listę trzech kandydatów do Nagrody. Laureat zostanie wyłoniony przez Konferencję Przewodniczących PE 10 października w Strasburgu i zaproszony na ceremonię wręczenia Nagrody 20 listopada, także w Strasburgu.

  

Contact 

Raluca Viviana HULUBAN 

Adresse e-mail: foreign-press@europarl.europa.eu

Numéro de GSM - portable: (+32) 498 98 33 34

Numéro de téléphone à Bruxelles: (+32) 2 28 41498  (BXL)

Numéro de téléphone à Bruxelles: (+33) 3 881 74005 (STR) 

 

czwartek, 25 lipca 2013

Laureatem nagrody w 2012 r. był film Io sono Li (Nazywam się Li) w reżyserii Andrea Segre (2012, Francja, Włochy).

Miele, The Broken Circle Breakdown i The Selfish Giant to trzy filmy, które znalazły się w finale tegorocznego konkursu o nagrodę filmową Parlamentu Europejskiego LUX. Trzech kandydatów do nagrody ogłoszono 23 lipca, podczas Dni Wenecji odbywających się w ramach Weneckiego Festiwalu Filmowego w Rzymie. Wyłonione filmy będą wyświetlane od połowy października do grudnia we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

O filmach

Miele, reż. Valeria Golino – Francja, Włochy 

Film ten ujmie widzów delikatnym podejściem do niełatwego tematu - decyzji osób śmiertelnie chorych o zakończeniu swojego życia. Irene pomaga umrzeć śmiertelnie chorym ludziom, podając im duże dawki medykamentu. Pewnego dnia zaopatruje Grimaldiego, nowego “klienta”, w śmiertelną dawkę leku, po czym okazuje się, iż człowiek ten jest całkowicie zdrowy. Irene za wszelką cenę chce uniknąć odpowiedzialności za pomoc w planowanym przez niego samobójstwie. Od tego momentu Irene i Grimaldiego łączą bardzo napięte i niezwykłe relacje, które na zawsze zmienią ich życie.

The Selfish Giant, reż. Clio Barnard – Wielka Brytania 

Współczesna opowieść o dwóch outsiderach: 14-letnim chłopcu o imieniu Arbor i jego najlepszym przyjacielu Swiftym. Wydaleni ze szkoły chłopcy spotykają Kittena - lokalnego handlarza złomem. Zaczynają zbierać dla niego kawałki metalu, używając wozu i zaprzęgniętego do niego konia. Swifty ma dobre podejście do koni, a Arbor jest wygadany i ma talent do biznesu – tak tworzą zgrany zespół. Z czasem Arbor zaczyna naśladować Kittena - staje się chciwy i wykorzystuje innych. Napięcie narasta, prowadząc do tragicznego w skutkach wydarzenia, które nieodwracalnie odmieni młodych ludzi.

The Broken Circle Breakdown, reż. Felix Van Groeningen - Belgia

Historia miłości Elisy i Didiera. Dopełnieniem ich szczęścia są narodziny córeczki Maybelle. W wieku sześciu lat dziewczynka zapada na poważną chorobę. Związek Didiera i Elisy zostaje wystawiony na próbę, jednak zdrowie Maybelle jest najważniejsze. Para musi wspólnie walczyć o córkę.

Ogłoszenie zwycięzcy

Zwycięzca nagrody filmowej Parlamentu Europejskiego LUX zostanie wybrany w grudniu przez posłów, a nagroda zostanie wręczona podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu.

Wszystkie trzy filmy będą promowane w krajach Unii Europejskiej i dostępne w wersji z napisami w 24 oficjalnych językach UE. Zwycięski film zostanie zaadaptowany dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

euroobserver.eu

Wypromuj również swoją stronę